Poskytovanie osobých údajov

I.

Zmluvné strany berú na vedomie, že niektoré údaje poskytnuté v rámci rezervačného procesu, sú údajmi osobnej povahy v zmysle zák. č. 428/2002 a zák. č.122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a dobrovoľným súhlasom so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a objednávateľ realizáciou rezervačného procesu ako aj uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu cestovnej agentúre TOPDOVOLENKA, ako aj ňou určeným osobám, so spracovaním osobných údajov za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a plnenia zákonných povinností, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom, cestovná agentúra TOPDOVOLENKA a Touroperátorom, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom cestovnej agentúry TOPDOVOLENKA , ako aj touroperátora a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia jej naplnenia. Súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov je daný aj pre potreby marketingových aktivít cestovnej agentúry TOPDOVOLENKA  a Touroperátora po dobu realizácie týchto aktivít. Tento súhlas je udelený aj v mene všetkých účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, alebo ich písomného súhlasu. Odvolanie daného súhlasu je možné po predchádzajúcej vzájomnej dohode alebo na základe písomnej žiadosti Objednávateľa.

II.

 Ak Zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 ZOOÚ, je cestovná agentúra TOPDOVOLENKA  povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Zákazník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že cestovná agentúra TOPDOVOLENKA  vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať cestovnú agentúru TOPDOVOLENKA  o vysvetlenie alebo požadovať, aby cestovná agentúra TOPDOVOLENKA  odstránila takto vzniknutý stav; najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak nevyhovie cestovná agentúra TOPDOVOLENKA  žiadosti podľa predchádzajúcej vety, má Zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (toto právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so svojím podnetom môže využiť aj priamo). Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 ZOOÚ.